Voor meer informatie Bel 14 0172 of Mail ons

Samen ontwikkelen!

 Op 13 juli heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Buytewech-Noord”. Dit bestemmingsplan biedt de juridische basis voor de inrichting van het nieuwe woongebied Buytewech-Noord, grenzend aan de huidige wijken Buytewech, Buytewech-Oost en de Nieuwveenseweg. Het plan geeft ruimte voor 290 woningen.

Op de toekomstige nieuwbouwlocatie Buytewech-Noord willen we woningen realiseren voor verschillende doelgroepen. Ook belangrijk voor deze nieuwe wijk is de openbare ruimte. Hiervoor is een bijzonder mooi landschapsplan opgesteld.

Landschapsplan
Het landschapsplan geeft inzicht in de recreatieve plekken, de grote verscheidenheid van planten, struiken en bomen (zgn. ‘biodiversiteit’) en hoe de natuur bijdraagt aan hittestress en waterberging. Dit landschapsplan wordt uitgewerkt naar een meer gedetailleerd inrichtingsplan dat gedurende de ontwikkeling van Buytewech-Noord ook uitgevoerd zal worden. In het landschapsplan wordt een beeld geschetst van een woonomgeving op basis van 5 principes; een gemengde wijk, duurzame omgeving, bestand tegen klimaatverandering, goed en veilig bereikbaar en zelfvoorzienend. 

Ontwerpbestemmingsplan Buytewech-Noord
Vanaf 5 augustus 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buytewech-Noord’ zes weken ter inzage. U kunt het plan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl of in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Nieuwveen tijdens openingstijden. Door de coronamaatregelen vragen wij u alleen naar het gemeentehuis te komen als u het plan niet digitaal kunt inzien.

Bestemmingsplannen moeten een formele, officiële procedure doorlopen om uiteindelijk hun werking te kunnen krijgen. Daarbij hoort dat het ontwerp-bestemmingsplan  (en daarvan is nu sprake) gedurende een termijn van 6 weken ter inzage wordt gelegd.  Tijdens deze periode kunt u zienswijzen indienen op het bestemmingsplan: u kunt zeggen wat u er van vindt!

Deze termijn loopt vanaf 5 augustus a.s. tot en met 16 september. Het plan wordt voorafgaande aan deze periode officieel gepubliceerd in het electronisch gemeenteblad www.officielebekendmakingen.nl. Dat is het moment om uw reactie op te sturen.

Tijdens de periode van ter inzage legging (en daarna) wordt het plan gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit is het officiële publicatie adres van alle ruimtelijke plannen in Nederland. De versie die op ruimtelijke plannen wordt gepubliceerd is de bindende versie. Kijk dus voor u reageert op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijzen kunnen vanaf 5 augustus gedurende 6 weken worden ingediend. Reacties moeten dus uiterlijk 16 september a.s. bij de raad van de gemeente Nieuwkoop zijn ontvangen. Het adres is Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of email info@nieuwkoop.nl.

Uiteraard kunt u ook nog iemand spreken over het bestemmingsplan. Neemt u dan contact op met Richard Bosboom via 14 0172 of info@nieuwkoop.nl.

In de publiekstoelichting kunt u wat meer lezen over de onderwerpen die binnen het bestemmingsplan extra aandacht krijgen. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen. 

 Straks wordt Buytewech-Noord een duurzame groene omgeving, waar het fijn wonen is en het wonen een ‘beleving’ wordt!.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief